3 Mapalad silang nangagiingat ng kahatulan, at siyang gumagawa ng katuwiran sa buong panahon. “Mapoot kayo,” sabi ni apostol Pablo, “gayunma’y huwag magkasala; huwag hayaang lumubog ang araw na kayo ay nasa kalagayang pukáw sa galit.”​—Efeso 4:26. (Genesis 34:1-31; 49:5-7; Awit 106:32, 33) Kaya, ano ang maaari mong gawin kapag napukaw ka sa galit? 26 Ang matigas ang ulo'y daranas ng pasakit sa bandang huli;    ang mahilig sa panganib ay ipapahamak nito.27 Ang matigas ang ulo'y laging nasusubo sa ligalig;    ang nawili na sa kasalana'y palaging magkakasala.28 Walang katapusan ang kapighatian ng palalo;    nag-ugat na ang kasamaan sa kanyang puso.29 Pinahahalagahan ng matalino ang mga talinghaga;    nakikinig ang marunong pagkat nais niyang matuto. Answer: Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Ang pagbibigay nang mula sa puso ay bahagi ng “pagsamba” na sinasang-ayunan ng Diyos. 2 Sinong makapagbabadya ng mga makapangyarihang gawa ng Panginoon, o makapagpapakilala ng buo niyang kapurihan?. Kaya't mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Si Jehova ay malayang nagpapatawad sa ating mga kasalanan, maging sa mga kasalanan na hindi natin inakalang nagawa dahil sa ating kawalang-alam. Ngunit sino nga ba ang maaaring pagsamahin sa pag-aasawa? Nagpatuloy ito sa pagbibigay ng pamamaraan kung paano haharapin ang sama ng loob at ang mga bunga nito sa pamamagitan ng pagiging "mabait at maawain; pagpapatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil … Found 320 sentences matching phrase "sama ng loob".Found in 23 ms. —Efeso 4:31. Kapag dumating ka sa point na pinanghihinaan kana ng loob at takot ka nang magpatuloy,piliin mo parin ang magtiwala at manalig sa Diyos. 6 Pinagpala ang mga nagugutom at mga nauuhaw sa katuwiran ang nawili na sa kasalana'y palaging magkakasala. Kaya alam mo ba kung paano salubungin ang pagparito ng Panginoong Jesus? Karagdagan pa, ang pagtatanim ng sama ng loob ay maaaring magsapanganib ng iyong kalusugan!​—Awit 103:9. 14 Ang paglingap mo sa iyong ama ay di malilimutan, iyan ay … Hindi gaya ng ibinibigay ng mundo ang ibinibigay ko sa iyo. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. Isa na rito ang pagbubulay-bulay sa mga dahilang binanggit ng Bibliya kung bakit dapat magpatawad. with guidance of mother mary lights and apparitions. (Awit 130:3, 4) Naantig si Linda sa katotohanang kapag nagpatawad tayo, patatawarin din tayo ni Jehova. ang mahilig sa panganib ay ipapahamak nito. Kawan ng Cordero is the only Bible-based kiddie show on television. Oh mangagpasalamat kayo sa Panginoon; sapagka't siya'y mabuti; sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man. Magpatuloy ka padin kahit lubog kana sa pagsubok. sapagkat marami sa mga itinuro sa iyo ay lampas sa pang-unawa ng tao. Personal Blog. Makikita ninyo na ang pag-aasawa ay isang pagsasama o pagkakaisa – isang kilos na nagkakaisa o ang estado ng pagiging isa. at ang gumagawa ng ikagagalit ng ina'y susumpain ng Panginoon. Be warned. Kapag ang isa ay nagkasala sa atin, normal lamang na makadama ng galit. 5 Kung magkagayo'y magsasalita siya sa kanila sa kaniyang poot, at babagabagin sila sa kaniyang malabis na sama ng loob: 6 Gayon ma'y inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion. at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. 1 Purihin ninyo ang Panginoon. Kumbaga ay naabuso ang kagandahang loob ng pagpapahiram. May kalakip din itong mga Bible verse na pampalakas ng loob ng mga makatatanggap, at mayroon din itong COVID-19 hotline para sa mga taong makakaramdam ng sintomas ng … Subalit kapag hindi napawi, maging ang makatuwirang galit ay maaaring magbunga ng pinsala, anupat aakay sa malubhang pagkakasala. 17 Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin, at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan; at hindi umulan sa lupa sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. Ayon kay De Leon, paraan ito para mabigyang ngiti at lakas ng loob ang mga doktor, nars at iba pang mga medical frontliner na halos di na makauwi. nag-ugat na ang kasamaan sa kanyang puso. at dinadakila siya ng mga nagpapakumbaba. Kung minsan ang kailangan lamang ay palampasin ang sitwasyon, anupat natatanto na ang pagtatanim ng sama ng loob ay magdaragdag lamang sa iyong pasanin at sisira sa pagkakaisa ng Kristiyanong kongregasyon. sapagkat kapag siya naman ang nagipit, mayroon siyang masasandalan. at kahihiyan ng mga anak ang di gumalang sa kanilang ina. Sa maraming kaso na kinasasangkutan ng di-malubhang pagkakasala, maaaring palampasin mo na lamang ang nangyari “at manahimik” o kaya ay lapitan ang nagkasala at pag-usapan ang suliranin. Pinalipas ko lang ang aking sama ng loob. 7 Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Sinasabi ng Bibliya: “Gawin ng bawat isa ang ayon sa ipinasiya niya sa kaniyang puso, hindi mabigat sa loob o sa ilalim ng pamimilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay.”—2 Corinto 9:7. Ano ang nakatulong kay Linda para huwag na siyang magkimkim ng sama ng loob sa ginawa sa kaniya ng isang kapatid? vAng sinumang pinapanahanan ng Anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi pinapanahanan ng Anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan.2 bible verse about pagtutulungan / January 8, 2021 / Uncategorized / 0 comments January 8, 2021 / Uncategorized / 0 comments 2 Maawa ka sa akin, Oh Panginoon; sapagka't ako'y naluluoy, Oh Panginoon, pagalingin mo ako; sapagka't ang aking mga buto ay nagsisipangalog. Gawin ninyo ito, at di kayo mapapahamak.2 Sapagkat ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak,    at iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina.3 Ang gumagalang sa kanyang ama'y nagbabayad na sa kanyang kasalanan,4     at ang nagpaparangal sa kanyang ina'y parang nag-iimpok ng kayamanan.5 Ang gumagalang sa kanyang ama'y paliligayahin naman ng kanyang mga anak,    at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon.6 Pahahabain ng Diyos ang buhay ng nagpaparangal sa kanyang mga magulang—    siya na sumusunod sa Panginoon.7 Ang may paggalang sa Panginoong Diyos ay gumagalang sa kanyang mga magulang,    at pinaglilingkuran niya ang kanyang magulang na parang panginoon niya.8 Igalang(A) mo ang iyong ama sa salita at sa gawa,    upang sumaiyo ang kanyang pagpapala.9 Pinatatatag ng pagpapala ng isang ama ang pamumuhay ng mga anak,    ngunit ito ay sinisira ng sumpa ng isang ina.10 Huwag mong ipagkakalat ang kahihiyan ng iyong ama,    sapagkat ang kanyang kahihiyan ay hindi mo ikararangal.11 Ikararangal ng sinuman ang gumalang sa kanyang ama,    at kahihiyan ng mga anak ang di gumalang sa kanilang ina. 12 Anak, kalingain mo ang iyong ama kapag siya'y matanda na,    at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay.13 Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip;    huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas.14 Ang paglingap mo sa iyong ama ay di malilimutan,    iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan.15 Ang ginawa mo sa iyong ama ay aalalahanin ng Panginoon,    at ang mga kasalanan mo'y matutunaw na parang yelo pagdating ng tag-init.16 Ang sinumang magpabaya sa kanyang ama ay para nang lumapastangan sa Diyos,    at ang gumagawa ng ikagagalit ng ina'y susumpain ng Panginoon. 6 Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Sagot: Sa Roma 3:18 pinaalalahanan ni Pablo ang mga Kristiyano na huwag magkaroon ng anumang sagutin sa kapwa maliban sa pag-ibig. Sa loob ng 40 taon – isang salinlahi sa Biblia – ang kahulugan ng pag-aasawa ay nabago. Ito ay isang makapangyarihang paalala na hindi nais ng Diyos ang lahat ng uri ng pagkakautang na hindi nababayaran sa tamang panahon (tingnan din ang Mga Awit 37:21). Ipinopropesiya ng Biblia na ang Panginoong Jesus ay darating bago ang mga sakuna. nakikinig ang marunong pagkat nais niyang matuto. May sari-sariling o "personal touch" ang mga face shield, gaya ng mga linya mula sa Bibliya at mga maiikling katanga gaya ng "Bayani Ka", "You are amazing", at "God Bless our Frontliners". Human translations with examples: lame, outrage, endured, grudges, fucked up, planted a, same inside. napilipit ang kanilang isipan ng kanilang maling palagay. Magandang Balita Biblia (with Deuterocanon) (MBBTAG-DC), Magandang Balita Biblia (with Deuterocanon). (Awit 4:4; Mateo 5:23, 24) Alinman sa dalawa, makabubuting ayusin agad ang mga bagay-bagay upang ang sama ng loob ay hindi lumaki at magbunga ng malungkot na mga resulta.​—Efeso 4:31. at ang mga kasalanan mo'y matutunaw na parang yelo pagdating ng tag-init. 17 Anak, maging mapagpakumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin,    at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. tl Sa halip, maaaring patagalin lamang niyaon ang alitan, anupat hinahayaang humantong sa matinding pagtatanim ng sama ng loob. English words for sama ng loob include resentment, dissatisfaction, grudge, displeasure, pique, offense, ill will, gripe, gall and umbrage. Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't is | Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) | I-download Ang Bible App Ngayon. 30 Kung ang tubig ay pumapatay ng apoy,    ang pagkakawanggawa ay pumapawi ng kasalanan.31 Ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay naghahanda para sa kinabukasan,    sapagkat kapag siya naman ang nagipit, mayroon siyang masasandalan. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our NEW "Know the Bible" series. Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—1996. Ang Bibliya ay may praktikal na payo para sa gayong mga kalagayan. ang pagkakawanggawa ay pumapawi ng kasalanan. Tanong: "Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pangungutang ng Kristiyano?" Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Kapansin-pansin, ang Griegong salita para sa “magpatawad” ay literal na nangangahulugang “palampasin.” Ang pagpapatawad ay hindi humihiling na ating maliitin o kunsintihin ang mali. Find more Filipino words at wordhippo.com! It stirs the interest of the young ones to fascinating facts and moral values written in the Bible. 3 Mga anak, ako'y inyong ama, kaya makinig kayo. Ang sinabi ni Pablo na “mapoot kayo” ay nagpapahiwatig na ang galit ay maaaring wasto naman kung minsan​—marahil bilang tugon sa hindi makatuwirang pagtrato o isang maling paghatol. Sabi nga ay mabilis at todo effort kung humiram, ngunit puro katamaran naman at halos hindi na namamansin kapag panahon na ng bayaran. Bible Verses about Love Tagalog. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Sobrang hirap man ng sitwasyon o pinagdadaan mo ngayon,ipagkatiwala mo Lang sa kanya dahil siya Lang ang nakakaalam Kung bakit mo iyan nararansan ngayon. jw2019 en Rather, it may simply prolong the controversy, allowing a full-fledged grudge to develop . [a]18-19 Habang(B) ika'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba;    sa gayo'y kalulugdan ka ng Panginoon. Ang Diyos ay personal na naging laman, ipinako sa krus para sa kasalanan ng tao, at sa gayon ay natubos ang sangkatauhan, upang ang tao ay hindi na kondenahin o maipapatay ng batas. Dito ay nagkakasundo pa ang mga tao. at pinaglilingkuran niya ang kanyang magulang na parang panginoon niya. Itinuturo sa atin ng Bibliya na, "Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa." They come from many sources and are not checked. Mga Taga-Efeso 4:31-32 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan. Showing page 2. WARING isang hamon higit kailanman na huwag magtanim ng sama ng loob kapag may isa na nagkakasala sa atin. 7 Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak; sa araw na ito ay ipinanganak kita. (Awit 4:4; Mateo 5:23, 24) Alinman sa dalawa, makabubuting ayusin agad ang mga bagay-bagay upang ang sama ng loob ay hindi lumaki at magbunga ng malungkot na mga resulta. Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Get a better translation with … 2 Have mercy upon me, O LORD; for I am weak: O LORD, heal me; for my bones are vexed. 13 Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip; huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. AKLAT NG MGA HEBREO (Bible Commentary on Hebrews, Tagalog version) Item Preview ... tagalog, bible, bible study, bible commentary, hermeneutics, exegesis, verse-by-verse, jesus, jesus christ, christianity, church, new testament, hebrews, bob utley Collection opensource Language [b]20 Sapagkat kahanga-hanga ang kapangyarihan ng Panginoon    at dinadakila siya ng mga nagpapakumbaba.21 Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan,    huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman.22 Sundin(C) mo ang Kautusang bigay sa iyo ng Panginoon;    huwag mong pagkaabalahan ang inilihim niya sa iyo.23 Huwag mong pakialaman ang di mo saklaw,    sapagkat marami sa mga itinuro sa iyo ay lampas sa pang-unawa ng tao.24-25 Maraming naliligaw dahil sa kanilang pabigla-biglang hatol;    napilipit ang kanilang isipan ng kanilang maling palagay.[c]. at iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. sapagkat ang kanyang kahihiyan ay hindi mo ikararangal. Contextual translation of "sobrang sama ng loob ko" into English. huwag mong pagkaabalahan ang inilihim niya sa iyo. Ngayon ang mga sakuna ay patuloy na nagaganap, at ang Panginoon ay bumalik na. (Ihambing ang 2 Corinto 11:29.) Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ninuman ang mga sinasabi mo. 18 At muli siyang nanalangin nanalangin ; at ang langit langit ay nagbigay ng ulan, at ang lupa ay namunga ng … Huwag kang magtanim ng sama ng loob sa iyong kapwa, bagkus patawarin mo sila tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Panginoon!♥ ... Bible Verse of the Day. Marami rin kasi ang walang kusang magbayad ng kanilang nahiram. Awit 55:22 Ibigay mo ang iyong pasanin sa Panginoon, at susuportahan ka niya; hindi niya kailanman pinahihintulutan ang matuwid na gumalaw Numero unong problema ng mga nagpapautang ang panahon ng singilan. Last Update: 2018-12-23 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Itigil. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. 1 Oh Panginoon, huwag mo akong sawayin sa iyong galit, ni parusahan mo man ako sa iyong mahigpit na sama ng loob. Ano ang nakatulong kay Linda para hindi magkimkim ng sama ng loob dahil sa ginawa sa kaniya ng isang kapananampalataya? Isa na rito ang pagbubulay-bulay niya sa mga dahilang binanggit ng Bibliya kung bakit dapat magpatawad. Tama ang pagbibigay kapag ginagawa ito nang kusang-loob. English Version (Click Here) Minsan ang kailangan lang natin ay kakaunti pang karagdagang lakas ng loob upang malagpasan ang araw at makagawa ng isa pang hakbang patungo sa tagumpay. ngunit ito ay sinisira ng sumpa ng isang ina. Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo." at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Hindi ba natin mapatatawad na gaya niyaon ang di-malubhang pagkakasala ng kapuwa?​—Colosas 3:13; 1 Pedro 4:8. 4 Pinagpala ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Huwag magalala ang iyong mga puso, ni matakot sila. iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. See more ideas about bible quotes, bible verses, christian quotes. Galing sa “Pantawid ng Pag-Ibig” ang bigas, habang may laman din itong mga delata, asukal, kape, pansit at panluto. Add a translation. 5 Pinagpala ang mga maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. 1 Juan 5:11-12 At ito ang patotoo: ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang Anak. 3 Pinagpala ang mga mapagpakumbabang-loob sapagkat sa kanila ang paghahari ng langit. huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. (Awit 130:3, 4) Naantig si Linda sa katotohanang kapag nagpatawad tayo, patatawarin din … MANILA, Philippines — Nanawagan ang Malakanyang sa publiko na magtulungan sa halip … Ephesians 4:31-32 Bible Tagalog Verses " Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa.